Algemene voorwaarden  

In deze algemene voorwaarden (“Voorwaarden”) wordt verstaan onder: 

“BIJZONDERE ROUWBLOEMEN” :

BIJZONDERE ROUWBLOEMEN/ BLoemwerk Op Maat

Keijenbergseweg 23

6705 BP WAGENINGEN

Telefoonnummer: 06 30610970 ma tm za 8.00u tm 21.00u

E-mailadres: blom@bloemwerkopmaat.nl

KvK-nummer: 90152120

Btw-identificatienummer: 168594493B01

 

 

De consument: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie BIJZONDERE ROUWBLOEMEN  onderhandelt over de totstandkoming van een overeenkomst of met wie BIJZONDERE ROUWBLOEMEN  een overeenkomst sluit; 

Overeenkomst: iedere Overeenkomst die tussen BIJZONDERE ROUWBLOEMEN  en de consument tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts-)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die Overeenkomst; 

Producten: alle zaken die het onderwerp zijn van een Overeenkomst; 

Diensten: alle door of vanwege BIJZONDERE ROUWBLOEMEN  uit te voeren werkzaamheden die het onderwerp zijn van een Overeenkomst; 

Order: elke opdracht/bestelling van de consument aan BIJZONDERE ROUWBLOEMEN    2. Toepasselijkheid 2.1 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle onderhandelingen tussen BIJZONDERE ROUWBLOEMEN  en haar (toekomstige) consument. Deze Voorwaarden maken deel uit van alle Overeenkomsten die BIJZONDERE ROUWBLOEMEN  met haar consument sluit en zijn van toepassing op alle daarmee verband houdende (rechts-) handelingen van BIJZONDERE ROUWBLOEMEN  en de consument. 

2.2 De bepalingen van deze Voorwaarden zijn mede van toepassing op Overeenkomsten waarbij BIJZONDERE ROUWBLOEMEN  niet, of niet alleen, als verkoper optreedt, tenzij de aard of specifieke inhoud van een bepaling in deze Voorwaarden zich daartegen verzet. 

2.3 Indien één of meer bepalingen van deze Voorwaarden ongeldig, nietig of vernietigbaar zijn zullen de overige bepalingen onverminderd van kracht blijven. 

2.4 De toepasselijkheid van enige algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van de consument wordt door BIJZONDERE ROUWBLOEMEN  uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

2.5 Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in een Overeenkomst en/of deze Voorwaarden gelden slechts indien zij schriftelijk door BIJZONDERE ROUWBLOEMEN  zijn vastgelegd en hebben alleen betrekking op de betreffende Overeenkomst.   3. Aanbiedingen / Overeenkomsten  3.1 Alle door of namens BIJZONDERE ROUWBLOEMEN  mondeling of schriftelijk gedane aanbiedingen, prijsopgaven, offertes e.d. gelden slechts als uitnodiging tot het doen van een order. 

3.2 Een Overeenkomst komt slechts tot stand indien en voor-zover BIJZONDERE ROUWBLOEMEN  de order schriftelijk aanvaardt of, bij gebreke daarvan, door BIJZONDERE ROUWBLOEMEN  uitvoering aan een order wordt gegeven. 

3.3 Hoewel alle opgaven door BIJZONDERE ROUWBLOEMEN  van hoeveelheden, maten en/of andere aanduidingen van de producten of Diensten met zorg worden gedaan, binden deze opgaven BIJZONDERE ROUWBLOEMEN  niet. 

3.4 Indien de bestelde producten door welke oorzaak ook tijdelijk of definitief niet meer leverbaar zijn behoudt BIJZONDERE ROUWBLOEMEN  zich het recht voor andere producten te leveren, die, onder handhaving van de overeengekomen prijs, zoveel mogelijk overeenkomen met de oorspronkelijk bestelde producten. 

 

  1. Prijzen

4.1 Tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen zijn alle prijzen uitgedrukt in EURO.  

4.2 BIJZONDERE ROUWBLOEMEN  houdt zich het recht voor overeengekomen prijzen tot het moment van aflevering van de producten en/of levering van de Diensten te wijzigen. In het geval van prijswijziging door BIJZONDERE ROUWBLOEMEN  heeft de consument het recht de Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden, mits dat schriftelijke binnen drie (3) werkdagen, nadat BIJZONDERE ROUWBLOEMEN  de consument van deze prijswijziging in kennis heeft gesteld, geschiedt. 

  1. Betaling

5.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 5.3 dient de consument de haar in rekening gebrachte bedragen, zoals vermeld op de factuur, binnen 14 dagen na factuurdatum aan BIJZONDERE ROUWBLOEMEN  te betalen. Alle betalingen zullen, ter keuze van BIJZONDERE ROUWBLOEMEN , op haar vestigingsadres of op een door haar aan te wijzen giro- of bankrekening worden voldaan. 

5.2 Alle aan de consument in rekening gebrachte bedragen moeten zonder korting of inhouding worden voldaan. De consument is niet bevoegd tot verrekening. De consument heeft nimmer het recht zijn betalingsverplichting op te schorten, tenzij de consument binnen 14 dagen na het opeisbaar worden van de betreffende verplichting het geschil voorlegt aan de volgens artikel 14 bevoegde rechter. 

5.3 BIJZONDERE ROUWBLOEMEN  is te allen tijde gerechtigd van de consument te eisen dat de in rekening gebrachte bedragen tot een maximum van 50% bij vooruitbetaling worden voldaan, voordat de producten en/of Diensten door BIJZONDERE ROUWBLOEMEN  geleverd worden, of dat de levering van de producten en/of Diensten door BIJZONDERE ROUWBLOEMEN  onder rembours zal geschieden. 

5.4 Indien volledige betaling van de aan de consument in rekening gebrachte bedragen niet binnen de in artikel 5.1 gestelde termijn geschiedt, is de consument door het enkele verstrijken van deze termijn, zonder ingebrekestelling, in verzuim en is de consument over de in rekening gebrachte bedragen vertragingsrente aan BIJZONDERE ROUWBLOEMEN  verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente vermeerderd met 4%, vanaf de vervaldag tot de dag der algehele voldoening.  

5.5 Indien de consument jegens BIJZONDERE ROUWBLOEMEN  met de betaling in verzuim is, is de consument in elk geval verplicht BIJZONDERE ROUWBLOEMEN  de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, volledig te vergoeden. De door de consument te vergoeden buitengerechtelijke kosten bedragen ten minste vijftien 15% van het onbetaald gebleven bedrag, met een minimum van EURO 2,50 te vermeerderen met de daarover verschuldigde omzetbelasting. 

5.6 Ieder bedrag dat van de consument zal worden ontvangen zal allereerst strekken tot voldoening van alle kosten zoals bedoeld in artikel 5.5 vervolgens ter voldoening van alle eventueel verschuldigde rente als bedoeld in artikel 5.4 en tenslotte ter voldoening van de hoofdsom. 

  1. Annulering

6.1 De consument die een Overeenkomst annuleert is gehouden de door BIJZONDERE ROUWBLOEMEN  als gevolg van de annulering te lijden schade te vergoeden. Het te betalen schadebedrag bedraagt minimaal dertig procent (30%) van het als gevolg van de geannuleerde Overeenkomst verschuldigde bedrag, onverminderd het recht van BIJZONDERE ROUWBLOEMEN  op vergoeding van haar werkelijke schade. 

  1. Levering producten en Diensten

7.1 De aflevering en de risico-overgang van de producten geschiedt, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, steeds op het adres van BIJZONDERE ROUWBLOEMEN  en op het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor aflevering aan de consument. BIJZONDERE ROUWBLOEMEN  zal de consument zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van voornoemd tijdstip. De consument zal de producten zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 24 uur na de kennisgeving, afnemen. 

7.2 De door BIJZONDERE ROUWBLOEMEN  te verlenen diensten worden verricht op het door haar opgegeven adres en tijdstip. 

7.3 Neemt de consument de producten niet tijdig af, dan zal de consument zonder ingebrekestelling in verzuim zijn. BIJZONDERE ROUWBLOEMEN  is in dat geval gerechtigd, onverminderd het bepaalde in artikel 13 van deze Voorwaarden, om de producten aan een derde partij te verkopen. De consument blijft de koopsom, vermeerderd met de rente en kosten (bij wege van schadevergoeding) verschuldigd, echter in een voorkomend geval verminderd met de netto opbrengst van de verkoop aan een derde. 

7.4 Overeengekomen leveringstermijnen zullen door BIJZONDERE ROUWBLOEMEN  zoveel mogelijk in acht worden genomen. 

7.5 Onverminderd het overige in deze Voorwaarden bepaalde, heeft de consument bij overschrijding van de leveringstermijn geen recht op schadevergoeding ter zake behoudens in geval van opzet of grove schuld van BIJZONDERE ROUWBLOEMEN . De consument heeft in dat geval evenmin recht op ontbinding van de Overeenkomst, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de consument redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat de consument het betreffende gedeelte van de Overeenkomst in stand laat. De consument is in dat geval gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden. 

7.6 BIJZONDERE ROUWBLOEMEN  heeft te allen tijde het recht de producten in gedeelten af te leveren. 

7.7 Indien de consument wenst dat de producten worden afgeleverd op een door hem gewenst adres, geschiedt dit vervoer voor rekening en risico van de consument. 

  1. Inspectie en Reclame

8.1 De consument is verplicht de producten onmiddellijk na aankomst op de plaats van bestemming of, indien dit eerder is, na ontvangst door hemzelf of door een in zijn opdracht handelende derde, nauwkeurig te (doen) inspecteren. Klachten moeten zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 24 uur na aankomst van de producten en/of levering van de Diensten, schriftelijk gemeld worden aan BIJZONDERE ROUWBLOEMEN . 

8.2 Indien BIJZONDERE ROUWBLOEMEN  voor de vaststelling van haar eventuele aansprakelijkheid wegens gemelde gebreken aan de door haar geleverde producten enig onderzoek of andere maatregelen noodzakelijk acht zal de consument hieraan alle medewerking verlenen. Indien de consument geen medewerking verleend, wordt de klacht niet in behandeling genomen en heeft de consument geen aanspraken ter zake. 

8.3 Indien de consument tijdig en conform artikel 8.1 van deze Voorwaarden reclameert over gebreken aan een product en is gebleken dat BIJZONDERE ROUWBLOEMEN  aansprakelijk is wegens geconstateerde gebreken aan haar producten zoals hiervoor bedoeld, zal BIJZONDERE ROUWBLOEMEN  naar vrije keuze: 

A de gefactureerde prijs voor de gebrekkige producten en/of Diensten aan de consument geheel of gedeeltelijk crediteren; Of B de producten en/of Diensten kosteloos opnieuw leveren. 

  1. Huur

9.1 In geval van huur zijn de hierna te noemen bepalingen in het bijzonder van toepassing, onverminderd de toepasselijkheid van de overige bepalingen van deze Voorwaarden. Bij strijdigheid met de overige bepalingen zijn artikel 9.1 tot en met 9.11 van toepassing. 

9.2 De huur gaat in op de dag dat de producten en toebehoren (hierna te noemen “het Gehuurde”) door BIJZONDERE ROUWBLOEMEN  bij de consument geplaatst zijn. De feitelijke plaats van plaatsing wordt door de consument in overleg met BIJZONDERE ROUWBLOEMEN  bepaald. 

9.3 De producten blijven steeds eigendom van BIJZONDERE ROUWBLOEMEN . De consument zal niets doen dat aan derden de indruk zou kunnen geven dat hij over het Gehuurde als eigenaar kan beschikken. 

9.4 De huur eindigt na afloop van de huurperiode zoals in de huurovereenkomst is opgenomen. De minimum huurperiode bedraagt in ieder geval één (1) dag. 

9.5 BIJZONDERE ROUWBLOEMEN  heeft het recht maar niet de plicht om gedurende de looptijd van de huurovereenkomst in overleg met de consument de producten te vervangen door naar het oordeel van BIJZONDERE ROUWBLOEMEN  vergelijkbare en gelijkwaardige producten. 

9.6 Indien in de huurovereenkomst is overeengekomen dat de verzorging van de producten is toevertrouwd aan BIJZONDERE ROUWBLOEMEN  dan zal BIJZONDERE ROUWBLOEMEN  al datgene doen wat noodzakelijk is om de producten in goede conditie te houden zoals bewatering, bemesting, snoeien et cetera, één en ander ter vakbekwame beoordeling van BIJZONDERE ROUWBLOEMEN . 

9.7 BIJZONDERE ROUWBLOEMEN  heeft het recht om gedurende normale werktijden de woning of bedrijfsruimte van de consument te betreden ter inspectie van de producten in het algemeen en ter nakoming van BIJZONDERE ROUWBLOEMEN  verplichting uit hoofde van het voorgaande artikel in het bijzonder.  

De consument zal BIJZONDERE ROUWBLOEMEN  ongehinderd toegang tot de producten verschaffen. BIJZONDERE ROUWBLOEMEN  heeft tevens het recht om zonder nadere vergoeding water en elektriciteit van De consument te gebruiken om aan zijn verzorgingsverplichtingen te voldoen. 

9.8 De consument zal de producten met de nodige zorg behandelen en er voor zorg dragen dat de producten niet beschadigd worden of anderszins behandeld worden op een wijze die hun conditie zou kunnen benadelen. 

9.9 Indien de verzorging van de producten door de consument verzorgd wordt dan zal De consument zich aan de verzorgingsinstructies van BIJZONDERE ROUWBLOEMEN  houden. Deze verzorgingsinstructies zullen door BIJZONDERE ROUWBLOEMEN  schriftelijk dan wel mondeling aan De consument worden gegeven bij de aanvang van de huur. 

9.10 De bepalingen met betrekking tot betaling zoals geformuleerd in artikel 5 van deze Voorwaarden zijn ook van toepassing in geval van huur.  

9.11 Indien de consument de huur niet of niet op tijd betaalt of anderszins niet aan zijn verplichtingen uit hoofde van de huurovereenkomst voldoet dan heeft BIJZONDERE ROUWBLOEMEN , onverminderd het bepaalde in artikel 13 van deze Voorwaarden, het recht om door dat enkele feit alleen en zonder nadere ingebrekestelling deze huurovereenkomst te beëindigen en de producten terug te vorderen c.q. Op kosten van de consument terug te (doen) halen. De consument zal dan tevens onmiddellijk de alsdan vervallen huurtermijnen voldoen alsmede de resterende huurtermijnen tot het einde van de minimum huurperiode. 

  1. Aansprakelijkheid en vrijwaring

10.1 BIJZONDERE ROUWBLOEMEN  is niet aansprakelijk voor schade aan producten anders dan met inachtneming van het bepaalde in artikel 8. 

10.2 BIJZONDERE ROUWBLOEMEN  is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit Overeenkomst, voor indirecte schade die De consument of een derde ter zake van (het gebruik van) de producten en of de geleverde Diensten mocht lijden, hieronder onder meer inbegrepen gevolgschade, bedrijfsschade, milieuschade en immateriële schade. 

10.3 Onverminderd het bepaalde in artikel 10.1 en 10.2 is de contractuele en wettelijke aansprakelijkheid van BIJZONDERE ROUWBLOEMEN  te allen tijde beperkt tot het bedrag van de prijs voor de producten of de Diensten ter zake waarvan die aansprakelijkheid is ontstaan. 

10.4 De consument zal BIJZONDERE ROUWBLOEMEN  vrijwaren van alle aanspraken van derden, direct of indirect verband houdende met (het gebruik van) de producten/Diensten en zal aan BIJZONDERE ROUWBLOEMEN  alle schade vergoeden die BIJZONDERE ROUWBLOEMEN  lijdt als gevolg van dergelijke aanspraken. 

  1. Eigendomsvoorbehoud

11.1 Niettegenstaande de feitelijke aflevering, gaat de eigendom van de producten pas over op de consument, zodra de consument heeft voldaan aan zijn financiële verplichtingen jegens BIJZONDERE ROUWBLOEMEN  uit hoofde van of krachtens een overeenkomst aan hem geleverde of te leveren producten respectievelijk voor hem verrichtte of te verrichten Diensten, alsmede ter zake van vorderingen wegens het tekort schieten in de nakoming van de Overeenkomst. 

11.2 Voordat de eigendom van de producten op de consument is overgegaan, is de consument niet gerechtigd de producten te vervreemden, te verhuren of in gebruik te geven, te verpanden, of anderszins te bezwaren zonder BIJZONDERE ROUWBLOEMEN .schriftelijke toestemming. 

11.3 Indien en zolang BIJZONDERE ROUWBLOEMEN  eigenaar van de producten is, zal de consument BIJZONDERE ROUWBLOEMEN  onmiddellijk op de hoogte stellen wanneer de producten in beslag (dreigen te) worden genomen of anderszins aanspraak wordt gemaakt op (enig onderdeel van) de producten en/of enig onderdeel van de producten verloren is gegaan of is beschadigd.  

Bovendien zal de consument aan BIJZONDERE ROUWBLOEMEN , op het eerste verzoek van BIJZONDERE ROUWBLOEMEN , mededelen waar de producten zich bevinden waarvan BIJZONDERE ROUWBLOEMEN  eigenaar is. 

11.4 Bij beslag, (aanvraag tot) faillissement of (voorlopige) surséance van betaling zal de consument onmiddellijk de beslag leggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de (eigendoms-) rechten van BIJZONDERE ROUWBLOEMEN . De consument staat er voor in dat een beslag op de producten onmiddellijk met bekwame spoed wordt opgeheven. 

  1. Overmacht

12.1 Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van BIJZONDERE ROUWBLOEMEN  onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de consument geheel of  gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van BIJZONDERE ROUWBLOEMEN  kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden worden onder meer gerekend: stakingen, stagnatie of andere (personeels-) problemen bij BIJZONDERE ROUWBLOEMEN  of haar toeleveranciers en/of bij het eigen of door derden verzorgde transport en/of maatregelen van enige overheidsinstantie, alsmede het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunningen. 

12.2 Indien BIJZONDERE ROUWBLOEMEN  door overmacht (niet toerekenbare tekortkoming) niet aan haar verplichtingen jegens de consument kan voldoen, heeft BIJZONDERE ROUWBLOEMEN  de keuze om de nakoming van die verplichting voor de duur van de overmacht op te schorten, of de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zonder jegens de consument tot enige schadevergoeding verplicht te zijn. 

12.3 BIJZONDERE ROUWBLOEMEN  zal de consument zo spoedig mogelijk van (dreigende) overmacht op de hoogte stellen.  13. Ontbinding/verzuim  13.1 Indien de consument niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit enige Overeenkomst mocht voortvloeien, is de consument zonder ingebrekestelling in verzuim en is de consument in ieder geval verplicht alle door BIJZONDERE ROUWBLOEMEN  geleden schade, waaronder ondermeer buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, volledig te vergoeden.  

Ook is BIJZONDERE ROUWBLOEMEN  in dat geval gerechtigd: 

A de uitvoering van die Overeenkomst en direct daarmee samenhangende  Overeenkomsten op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld; en/of B die Overeenkomst en direct daarmee samenhangende Overeenkomsten geheel of  Gedeeltelijk te ontbinden. 

13.2 Ingeval van (voorlopige) surséance van betaling, faillissement, stilleggen of ontbinding van het bedrijf van de consument, zullen alle Overeenkomsten met De consument van rechtswege zijn ontbonden, tenzij BIJZONDERE ROUWBLOEMEN  de consument binnen redelijke tijd mededeelt nakoming van (een deel van) de betreffende Overeenkomst(en) te verlangen. In dat laatste geval is BIJZONDERE ROUWBLOEMEN  zonder ingebrekestelling gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten totdat nakoming door de consument voldoende zeker is gesteld. 13.3 Het bepaalde in de artikelen 13.1 en 13.2 doet niet af aan de overige rechten van BIJZONDERE ROUWBLOEMEN  op grond van de wet en de Overeenkomst. 

13.4 Ingeval zich een gebeurtenis voordoet als bedoeld in artikelen 13.1 of 13.2 zijn respectievelijk (I) alle vorderingen van BIJZONDERE ROUWBLOEMEN  op de consument uit hoofde van de betreffende Overeenkomst(en) en (II) alle vorderingen van BIJZONDERE ROUWBLOEMEN  op de consument onmiddellijk en in het geheel opeisbaar en is BIJZONDERE ROUWBLOEMEN  gerechtigd de betreffende producten terug te nemen.  

In verband daarmee zullen BIJZONDERE ROUWBLOEMEN  en haar gemachtigde(n) gerechtigd zijn om de terreinen en gebouwen van de consument te betreden teneinde de producten in bezit te nemen.  

De consument is verplicht de nodige maatregelen te nemen teneinde BIJZONDERE ROUWBLOEMEN  in de gelegenheid te stellen haar rechten te effectueren. 

  1. Toepasselijk recht

14.1 Op deze Voorwaarden, alsmede op de Overeenkomst, is Nederlands recht van toepassing.